ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/VITASYNTH/2017

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W związku z realizacją projektu pt. „Tworzenie działu badawczo – rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z
o.o.” w ramach Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów Tworzenie lub rozwój
zaplecza badawczo-rozwojowego
Firma zaprasza do składania ofert na
Dostawy jak poniżej:

zapytanie ofertowe 13VS2017

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Realizowany projekt: „Tworzenie działu badawczo – rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z o.o.”

 

 

„Tworzenie działu badawczo – rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z o.o.”

w ramach

w ramach Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Typ projektów Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej wynikającej z prowadzenia działań mających na celu opracowanie: Witaminy K2 (MK-7) jako dodatek stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz Syntetycznej genisteiny tj. półproduktu przeznaczonego do wzbogacania żywności (suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego) oraz kosmetyków (kremów, masek i plastrów kosmetycznych).

 

Całkowita wartość projektu: 1 872 540,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 478 000,00 zł

Kwota dofinansowania (wkład UE): 522 250,00 zł