ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/VITASYNTH/2017

Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W związku z realizacją projektu pt. „Tworzenie działu badawczo – rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z
o.o.” w ramach Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów Tworzenie lub rozwój
zaplecza badawczo-rozwojowego
Firma zaprasza do składania ofert na
Dostawy jak poniżej:

zapytanie ofertowe 13VS2017

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków