Realizowany projekt: „Tworzenie działu badawczo – rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z o.o.”

 

 

„Tworzenie działu badawczo – rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z o.o.”

w ramach

w ramach Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Typ projektów Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej wynikającej z prowadzenia działań mających na celu opracowanie: Witaminy K2 (MK-7) jako dodatek stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz Syntetycznej genisteiny tj. półproduktu przeznaczonego do wzbogacania żywności (suplementów diety oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego) oraz kosmetyków (kremów, masek i plastrów kosmetycznych).

 

Całkowita wartość projektu: 1 872 540,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 478 000,00 zł

Kwota dofinansowania (wkład UE): 522 250,00 zł