Realizujemy nowy Projekt Unijny

„Opracowanie technologii produkcji witaminy K2 w oparciu o mechanizmy biosyntezy i syntezy
organicznej przez firm
ę Vitasynth sp. z o.o.”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020:
Działanie 1.2 Działalno
ść badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – Typ projektów: Projekty badawczorozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R),
nr. RPMA.01.02.00-IP.01-14-100/19

Więcej szczegółów…